Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh điều này tại Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 11 năm 2007 của Bộ Chính trị khóa X và chương trình hành động số 31 năm 2008 của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác phụ nữ thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, diễn ra sáng 5/5.

Tiếp tục thực hiện bình đẳng giới, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho chị em phụ nữ - Ảnh 1.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên phát biểu tại hội nghị – Ảnh: VGP/Vũ Phong

Theo bà Nguyễn Thị Bạch Mai, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Thành ủy, ngay sau khi Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 11-NQ/TW, Thành ủy ban hành Chương trình hành động lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, hệ thống chính trị các cấp tổ chức quán triệt đến cán bộ chủ chốt, đảng viên và cán bộ, hội viên phụ nữ với nhiều hình thức đa dạng và tập trung triển khai nghiêm túc Nghị quyết, Chương trình, tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên thay đổi nhận thức về giới, về sự tiến bộ của phụ nữ, xác định công tác phụ nữ là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và của toàn xã hội.

Phụ nữ các giới của Thành phố trưởng thành nhiều mặt, có trình độ học vấn, tay nghề, kỹ năng chuyên môn, bước đầu thể hiện được bản lĩnh trong cơ chế thị trường, nhạy bén trong kinh doanh, tích cực học tập nâng cao trình độ và rèn luyện tác phong công nghiệp, khẳng định được vị trí quan trọng của phụ nữ trong gia đình và xã hội.

Vai trò, vị thế của phụ nữ trong xã hội ngày càng được khẳng định và nâng lên. Lực lượng nữ công chức, viên chức, nữ trí thức, nữ doanh nghiệp, nữ công nhân, lao động, nữ tiểu thương, nữ nông dân, nữ thanh niên… đã đoàn kết, năng động, sáng tạo, tự tin, phát huy sức mạnh nội lực, những giá trị truyền thống, phẩm chất tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam, đóng góp quan trọng trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội của Thành phố trong thời gian qua.

Tuy nhiên, vẫn còn những hạn chế. Một vài cấp ủy cơ sở xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW còn chung chung, chưa thể chế hóa rõ nét các quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng về công tác phụ nữ, cán bộ nữ, các chính sách chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích cho phụ nữ và trẻ em, xây dựng gia đình còn nhiều bất cập. Công tác tuyên truyền chưa thường xuyên, hình thức tuyên truyền chưa phong phú, đa đạng, chưa phù hợp với thực tiễn và các đối tượng. Đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên về bình đẳng giới và công tác phụ nữ ở cơ sở còn hạn chế về kiến thức giới, kỹ năng lồng ghép giới.

Công tác phối hợp giữa các sở, ban, ngành có lúc chưa thường xuyên, đồng bộ; chưa giải quyết kịp thời những vấn đề xã hội phát sinh liên quan đến phụ nữ. Hoạt động Ban vì sự tiến bộ phụ nữ và công tác chăm sóc bảo vệ trẻ em ở một số địa phương, đơn vị chưa được quan tâm đúng mức; chưa có nội dung cụ thể để nâng cao trình độ, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho phụ nữ; công tác truyền thông định hướng dư luận để nhận thức đúng, đầy đủ về bình đẳng giới…

Đội ngũ cán bộ nữ lãnh đạo, quản lý, cán bộ nữ tham gia cấp ủy các cấp có tăng về số lượng và chất lượng nhưng vẫn chưa đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của Thành ủy đề ra. Vẫn còn một số sở, ngành, ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã chưa có lãnh đạo là nữ, cán bộ nữ giữ vị trí người đứng đầu tại cơ quan, đơn vị chiếm tỷ lệ thấp; công tác quy hoạch cán bộ nữ tỷ lệ còn thấp ở một số lĩnh vực…

Tiếp tục thực hiện bình đẳng giới, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho chị em phụ nữ - Ảnh 2.

Toàn cảnh hội nghị – Ảnh: VGP/Vũ Phong

Quan tâm đến phụ nữ là công nhân, người mưu sinh trên đường phố

Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên nhắc lại, Nghị quyết 11 của Bộ Chính trị ra đời trong bối cảnh đất nước đổi mới toàn diện. Kế thừa và phát huy tư tưởng của Bác Hồ, quan điểm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng về phụ nữ và công tác phụ nữ, Nghị quyết đã nêu bật các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ hết sức quan trọng.

Trước hết, đó là phát huy vai trò, tiềm năng to lớn của phụ nữ trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; nâng cao địa vị của phụ nữ, thực hiện bình dẳng giới trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hôi; bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp để phụ nữ thực hiện tốt vai trò; phấn đấu đến năm 2020, phụ nữ được nâng cao trình độ về mọi mặt, có trinh độ học vấn, chuyên môn đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Theo Bí thư Thành ủy, sau 15 triển khai thực hiện nghị quyết, kết quả về công tác phụ nữ và bình đẳng giới trên bình diện quốc gia được quốc tế đánh giá cao. Xếp hạng bình đẳng giới của Việt Nam năm 2022 là 83/146 quốc ga, tăng 4 bậc so với năm 2021.

Đối với TPHCM, Thành phố đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, tiệm cận với mục tiêu Chương trình hành động số 31 mà Thành ủy đề ra.

“15 năm qua, điều quan trọng nhất là nhận thức của các cấp ủy, chính quyền, MTTQ, đoàn thể và công tác phụ nữ được nâng lên rõ rệt. Thành phố đã từng bước triển khai có hiêu quả Chương trình mục tiêu bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ, tạo điều kiện thuận lợi để chị em phụ nữ tham gia ngày càng rộng trên mọi lĩnh vực đời sống xã hội”, người đứng đầu Thành ủy bày tỏ.

Bên cạnh đó, nhiều cơ chế, chính sách về lao động, việc làm, đào tạo nghề, phúc lợi xã hội có liên quan đến phụ nữ đã được ban hành. Công tác phụ nữ thường xuyên được quan tâm, chăm lo, nhất là trong việc hoạch định, đào tạo, phát triển đội ngũ cán bộ nữ, cán bộ nữ tham gia lãnh đạo, quản lý các cấp.

Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp đã không ngừng đổi mới nội dung hoạt động, chủ động đề xuất nhiều chính sách nhằm đáp ứng nguyện vong của phụ nữ các cấp Thành phố. Đội ngũ cán bộ nữ được đào tạo hoàn thiện hơn, tinh thần năng động, sáng tạo trong tổ chức thực hiện nhiệm chính trị xã hội ngày càng xuất hiện nhiều.

Tuy nhiên, theo Bí thư Thành ủy, công tác phụ nữ vẫn còn nhiều hạn chế, cần nỗ lực thực hiện trong thời gian tới. Nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế là một số cấp ủy, tổ chức đảng trong công tác quán triệt hành động để nâng cao nhận thức chưa được sâu sắc, chưa toàn diện, chưa thấu đấu đáo về bình đẳng giới.

Ngoài ra, việc thể chế hóa một số chủ trương, nghị quyết của Đảng thành văn bản của chính quyền chưa kịp thời; việc tuyên truyền phổ biến một số điều của Luật Bình đẳng giới chưa sâu rộng. Nhiều vụ bạo hành gia đình, ngược đãi, thiếu trách nhiệm, thiếu bổn phận với phụ nữ diễn ra những chưa được kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm minh.

Công tác phối hợp của một số ngành, cơ quan chức năng và địa phương chưa đồng bộ. Một số cơ sở chưa thực sự tạo điều kiện thuận lợi để các cấp hội phụ nữ làm tốt công tác giám sát, phản biện xã hôi.

Công tác cán bộ nữ vẫn còn hạn chế, trong đó cơ chế phát hiện, tạo nguồn bồi dưỡng, định hướng phát triển để tỉ lệ cán bộ nữ tham gia nhiều hơn vào cấp ủy, ĐBQH, đại biểu HĐND, lãnh đạo các cấp, các ngành vẫn chưa đạt yêu cầu so với Chương trình hành động đề ra.

Nhấn mạnh sứ mệnh của TPHCM đối với sự phát triển của cả nước và vai trò của phụ nữ, công tác phụ nữ, Bí thư Thành ủy cho biết Thành phố đã và đang triển khai các chương trình hành động, quan trọng nhất là chất lượng nguồn nhân lực, trong đó có cán bộ nữ. Nhiều vấn đề phụ nữ nói chung và nguồn nhân lực phụ nữ nói riêng cần được nghiên cứu, đánh giá sâu sắc, dự báo phù hợp để có chính sách kịp thời. Với hơn 75% phụ nữ tham gia thị trường lao động thì vai trò và sự đóng góp của phụ nữ là một trong những nhân tố quan trọng trong phát triển bền vững, trong nâng cao chất lượng sống của người dân Thành phố.

Từ đó, Bí thư Thành ủy nhấn mạnh cần có giải pháp để tạo môi trường cho phụ nữ tiếp tục cống hiến, phát huy năng lực và tài năng.

Đồng thời, quan tâm nghiên cứu, đề ra những chính sách, đánh giá thực trạng tình hình phụ nữ trên các lĩnh vực để đề ra giải pháp vận động nguồn lực có hiệu quả hơn trong thời gian tới. Cần có biện pháp khuyến khích phụ nữ khởi nghiệp sáng tạo, xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực nữ.

Bí thư Thành ủy bày tỏ, TPHCM hiện còn rất nhiều vấn đề xã hội quan tâm có liên quan đến phụ nữ. Đề nghị các cấp ủy, chính quyền Thành phố, Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ và các cơ quan đoàn thể tiếp tục đi sâu, đi sát để tìm ra giải pháp cụ thể, tiếp tục thực hiện bình đẳng giới trên các lĩnh vực, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho chị em phụ nữ. Đặc biệt là quan tâm, chăm lo cho các chị em phụ nữ làm công nhân lao động, những chị em bị mất việc làm do doanh nghiệp cắt giảm lao động; quan tâm đến chị em phụ nữ vất vả mưu sinh trên đường phố, dễ bị tổn thương, cần sự bảo vệ, hỗ trợ để từng bước ổn định cuộc sống.

Bí thư Thành ủy cũng nhắn nhủ chị em phụ nữ, trong bối cảnh hiện nay, từng chị em phụ nữ phải tính toán như thế nào khoa học, có kế hoạch quản trị gia đình, công việc học tập phù hợp để quản lý thời gian phù hợp.

Ngoài ra, bản thân các cấp hội phụ nữ phải thực sự đổi mới, nâng cao chất lượng; đa dạng hóa tổ chức các hoạt động; đề xuất chính sách phát huy vai trò của chị em phụ nữ.

 

Nguồn ; https://tphcm.chinhphu.vn/tiep-tuc-thuc-hien-binh-dang-gioi-nang-cao-doi-song-vat-chat-tinh-than-cho-chi-em-phu-nu-101230505112942877.htm

Bệnh viện Hạnh Phúc
Bệnh viện Hạnh Phúc